Yhdistyksen säännöt

1 §
Yhdistyksen nimi on Helsingin Latu r.y., ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki ja toimialueena Helsinki lähiympäristöineen.

2 §
Yhdistyksen tarkoituksena on Suomen Latu r.y.:n jäsenyhdistyksenä toimia hiihdon ja muun ensisijaisesti luonnossa tapahtuvan kuntoliikunnan ja retkeilyn edistämiseksi kansalaistavaksi.

3 §
Toiminta-ajatustaan yhdistys toteuttaa:
1. hankkimalla tutkittua kuntoliikuntatietoa ja sitä jakaen tekemällä tunnetuksi ympärivuotisen kunto- ja virkistysliikunnan merkitystä ihmisen hyvinvoinnille ja mielenterveydelle;
2. hankkimalla ja jakamalla hiihdon, retkeilyn ja muun kunto- ja virkistysliikunnan käytännöllistä tietoutta sekä edistämällä liikuntakulttuuria, liikunnan hyviä tapoja ja luonnonsuojelua;
3. tekemällä suunnitelmia, aloitteita ja esityksiä hiihdon ja muun kunto- ja virkistysliikunnan osalta;
4. harjoittamalla toiminta-ajatuksensa mukaista julkaisutoimintaa;
5. järjestämällä koulutus- ja tiedotustilaisuuksia, tempauksia sekä liikuntaleirejä ja vaelluksia, pitempiä retkiä muille paikkakunnille sekä muita samantapaisia kunto- ja virkistysliikuntaan liittyviä toimintoja;
6. harjoittamalla yhteistoimintaa samoja tarkoitusperiä palvelevien yhteisöjen ja yhdistysten kanssa;
7 hankkimalla tai vuokraamalla ja ylläpitämällä toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä;
8. harjoittamalla aatteellisen toimintansa tukemiseksi majoitus- ja ravitsemusliikettä ja tavanomaista kioskikauppaa sekä järjestämällä keräyksiä, arpajaisia, myyjäisiä sekä muuta samantapaista toimintaa ja ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Kilpailuluonteisista toiminnoista ainoastaan yhdistyksen tarkoitusta tunnetuksi tekevät kilpailut kuuluvat yhdistyksen toimintaohjelmaan.
Tarvittaessa yhdistys hankkii toimintaansa varten asianomaisen luvan. Yhdistyksen toiminta on puoluepoliittisista sidonnaisuuksista vapaata.

4 §
Yhdistyksen jäseneksi voi päästä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut johtokunnan hyväksymä henkilö. Yhdistyksen jäsenet ovat:
1. vuosijäseniä, jotka maksavat syyskokouksen määräämän vuotuisen jäsen maksun;
2. kannattajajäseniä, jotka lahjoittavat yhdistykselle huomattavan summan, jonka alarajan syyskokous vuosittain määrää;
3. kunniajäseniä, jotka ovat erittäin ansiokkaasti edistäneet yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista. Päätös kunniajäseneksi tehdään yhdistyksen kokouksessa ja vaaditaan siihen vähintään 2/3 äänestykseen osallistuneiden äänistä. Kunniajäsen ei suorita jäsen maksua.
4. ainaisjäseniä, jotka ovat suorittaneet ainaisjäsenmaksun ennen sääntömuutosta.

5 §
Jäsenen, joka ei noudata yhdistyksen sääntöjä tai päätöksiä tai toimii yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi johtokunta jäsenyydestä erottaa.
Päätökseen voi erotettu hakea kirjallisesti muutosta yhdistyksen kokouksessa. Muutoksenhakuaika on neljätoista (14) vuorokautta siitä päivästä, jolloin erottamispäätös on kirjeitse tullut asianomaisen tietoon. Muutoksenhakukirjelmä on jätettävä johtokunnalle.

6 §
Yhdistyksen toimintaelimiä ovat varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset, johtokunta sekä nimetyt jaokset ja työryhmät.

7 §
Yhdistyksen varsinaisia kokouksia on kaksi: syyskokous ja kevätkokous.

Syyskokouksessa, joka pidetään lokakuussa tai marraskuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. käsitellään johtokunnan esitys toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi alkavalle toimintakaudelle;
4. päätetään johtokunnan jäsenille ja tilintarkastajille mahdollisesti maksettavista palkkioista;
5. määrätään jäsenmaksun sekä kannatusmaksun suuruus seuraavalle toimintakaudelle;
6. valitaan joka toinen vuosi kaksivuotiskaudeksi yhdistyksen johtokunnan puheenjohtaja;
7. valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle;
8. valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet;
9. nimetään tarpeelliseksi katsottavat jaokset;
10. päätetään, miten yhdistyksen tiedonannot julkaistaan;
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
12. käsitellään 9 §:n mukaiset jäsenaloitteet.

Kevätkokouksessa, joka pidetään helmikuussa, käsitellään seuraavat asiat:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjan tarkastajat ja ääntenlaskijat;
2. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus;
3. esitetään johtokunnan kertomus päättyneen toimintakauden toiminnasta;
4. esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto;
5. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta;
6. päätetään tilivapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille tilivelvollisille;
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat;
8. käsitellään 9 §:n mukaiset jäsenaloitteet.

8 §
Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään johtokunnan kutsusta tarvittaessa tai kun vähintään 1/3 jäsenistä sitä johtokunnalta kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten pyytää.
Ylimääräinen kokous on kahden kuukauden kuluessa siitä, kun sitä edellä mainituin tavoin on pyydetty.

9 §
Kaikista yhdistyksen kokouksista on johtokunnan annettava tieto jäsenille vähintään seitsemää (7) vuorokautta ennen kokouksen pitämistä joko kirjeellisesti tai lehti-ilmoituksella. Yhdistyskokouksissa käsiteltäväksi tarkoitetuista asioista on tehtävä kirjallinen esitys johtokunnalle viimeistään kuukautta ennen kokousta.

10§
Äänestykset, jotka koskevat muita kuin sääntöjen muutosehdotuksia ja yhdistyksen purkamista, ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Kaikki äänestykset ovat avoimia, ellei kokouksessa joku äänivaltainen jäsen vaaleissa vaadi salaista äänestystä. Äänestykseen saavat ottaa osaa jäsenmaksunsa maksaneet yhdistyksen vuosijäsenet, kunniajäsenet sekä ne jäsenet, jotka ovat olleet ainaisjäseniä ennen sääntömuutosta. Kannattajajäsenillä on kokouksessa puheoikeus mutta ei äänioikeutta.

11 §
Yhdistyksen johtokunnan muodostavat kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kahdeksi vuodeksi valitut kahdeksan (8) jäsentä, joista puolet on vuosittain erovuorossa, ensimmäisenä vuotena arvan ja seuraavina vuoron mukaan. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheen johtajan ja ottaa tarpeelliset toimihenkilöt.

Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos johtokunnan jäsenistä 1/3 sitä vaatii, ja on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on läsnä. Päätöksenteossa noudatetaan soveltuvin osin 10 §:n määräyksiä.

12 §
1. Yhdistyksen johtokunnan tehtävänä on mm. johtaa ja valvoa yhdistyksen toimintaa;
2. hoitaa yhdistyksen omaisuutta ja taloutta;
3. hyväksyä ja erottaa yhdistyksen jäsenet sääntöjen mukaisesti;
4. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset< valmistella niille esitettävät asiat ja huolehtia päätösten toimeenpanosta, valita jaoksien ja työryhmien puheenjohtajat ja jäsenet;
5. hyväksyä yhdistystä sitovat sopimukset, ellei niiden hyväksyminen kuulu yhdistyksen kokoukselle;
6. kantaa ja vastata yhdistystä koskevissa asioissa;
7. valita yhdistyksen edustaja(t) Suomen Ladun ja muihin kokouksiin, sekä määritellä, kuinka yhdistyksen äänimäärä jaetaan edustajien kesken.

13 §
Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilit on luovutettava tilintarkastajille viimeistään helmikuun 1. päivänä tarkastusta varten.

14 §
Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa yhdistyksen tilit ja muu toiminta, laatia niistä kirjallinen lausunto ja jättää se johtokunnalle yhdistyksen kevätkokoukselle esitettäväksi.

15 §
Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai sen toimihenkilön kanssa, jolle johtokunta on myöntänyt nimenkirjoitusoikeuden.

16 §
Näiden sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta koskeva päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään kuukauden väliajoin pidettävissä yhdistyksen kokouksissa, joista toinen on yhdistyksen varsinainen kokous. Päätös tulee voimaan, jos molemmissa kokouksissa muutosta tai purkamista on kannattanut vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä.
Sääntöjen muutokset on esitettävä Suomen Latu r.y.:n hallitukselle hyväksyttäviksi.

17 §
Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen jäljelle jääneet varat jätettävä Suomen Latu r.y.:n talletettavaksi, kunnes vastaava rekisteröity yhdistys perustetaan. Ellei uutta yhdistystä perusteta kolmen (3) vuoden kuluessa siitä, kun talletus on tehty, jäävät varat Suomen Latu r.y.:n käytettäväksi näissä säännöissä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi yhdistyksen kotipaikkakunnalla. Näiden sääntöjen lisäksi yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain sääntöjä ja määräyksiä.